Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Nguồn Tình Yêu

Bài số: 817

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 402

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 244

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 886

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Bài số: 744

Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Bài số: 231

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 239

Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Bài số: 260

Nguyện Mãi Tín Trung

Bài số: 827

Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Bài số: 428

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 238

Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Bài số: 138

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 237

Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm

Bài số: 224

Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Bài số: 705

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10

Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Bài số: 35

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 236

Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài

Bài số: 860

Nguyền Đưa Tôi Đi

Bài số: 50

Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông

Bài số: 846

Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Bài số: 534

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 589

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 93

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 542

Nhìn Xem Chúa Cứu Thế

Bài số: 500

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 177

Nhìn Xem Jêsus

Bài số: 725

Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

Bài số: 752

Như Con Chiên Đi Lạc

Bài số: 813

Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Bài số: 254

Như Ý Cha

Bài số: 701

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Bài số: 567

Nô-el

Bài số: 505

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 73

Nô-ên Đêm Vui Thoả

Bài số: 75

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 282

Nơi Bình An

Bài số: 779

Nơi Chân Thập Tự Giá

Bài số: 647

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 172

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 498

Nơi Jêsus

Bài số: 761

Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Bài số: 750

Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Bài số: 766

Nơi Thập Tự Giá

Bài số: 585

Nơi Thiên Quốc

Bài số: 845

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 345

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 774

Nơi Đồi Gô-gô-tha

Bài số: 582

Nước Vĩnh Sanh

Bài số: 470

Nước Đức Chúa Trời

Bài số: 425

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 290

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 48

Ở Gô-gô-tha

Bài số: 474

Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!

Bài số: 61

Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn

Bài số: 572

Ôi Cha Thánh Khiết

Bài số: 395

Ôi Chúa! Đấng Tôi Luôn Cần

Bài số: 258

Ôi Tình Thương

Bài số: 301

Ơn Cao Sâu Rộng

Bài số: 442

Ơn Chúa Jesus Kêu Tôi

Bài số: 159

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Bài số: 682

Ơn Cứu Rỗi

Bài số: 642

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!

Bài số: 415

Ơn Trời Cao Sâu

Bài số: 409

Ơn Yêu Thương Từ Cha

Bài số: 811

Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh

Bài số: 858

Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Bài số: 313

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 54

Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số: 743

Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Bài số: 28

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số: 407

Phút Suy Tư

Bài số: 592

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 445

Quang Cảnh Tuyệt Vời

Bài số: 116

Quăng Xa Khỏi Tôi

Bài số: 648

Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số: 52

Quây Quần Bên Chúa

Bài số: 835

Quay Đến Jesus

Bài số: 471

Quê Hương Trên Trời

Bài số: 853

Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời

Bài số: 615

Quyền Trong Huyết Jesus

Bài số: 183

Quyết Rao Tin Lành

Bài số: 355

Quyết Sống Cho Christ

Bài số: 381

Ra Khơi

Bài số: 684

Ra Đi Vì Danh Chúa

Bài số: 838

Rất An Ninh Trong Cánh Christ

Bài số: 334

Rồi Đây Chúa Đến

Bài số: 610

Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Bài số: 308

Rừng Núi Cất Tiếng Ca

Bài số: 764

Sẵn Lòng Hầu Việc

Bài số: 840

Sẵn Sàng

Bài số: 375

Sáng Danh Thiên Chúa

Bài số: 557

Sao Anh Không Tin?

Bài số: 623

Sao Miền Đông

Bài số: 568

Sẽ Không Còn Bóng Tối

Bài số: 609

Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Bài số: 359

Sổ Sinh Mạng

Bài số: 467

Sống Trong Linh Quang Tái Lâm

Bài số: 131

Copyright © 2012-2022