Giải thích từ ngữ

Tham Khảo

Quí vị thân ái,

Cảm tạ Chúa là Đấng ban cho chúng ta âm nhạc. Chính Đức Chúa Trời là Đấng ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. 

Thánh Ca Tin Lành Online muốn giới thiệu mục THAM KHẢO để giúp mọi người góp phần đem khả năng của mình giúp cho người khác. 

Tôi tin rằng những anh chị em thật sự kinh nghiệm tình yêu thương của Cứu Chúa Jesus Christ cũng sẽ nói như Sứ đồ Phao-lô: 

"Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, 
nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời"
 (IICô-rinh-tô 3:5). 

Chúng ta không phải đem tài năng của mình để phô trương mà để góp phần chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nhằm xây dựng cho Thân thể Đấng Christ. 

Mục đích cuối cùng là dùng âm nhạc để ca ngợi, thờ phượng Đức Chúa Trời và rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho mọi người, giống như Phao-lô đã nói: 

"Ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, 
chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; 
vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống"
 (IICô-rinh-tô 3:6).

Nếu quí vị nào cảm động muốn chia sẻ những tài năng của mình đến với mọi người qua website này, xin liên hệ với Thiên Ý
Chân thành cảm ơn.

Copyright © 2012-2022