Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Vĩnh Phúc
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 2/4
Hợp âm: Em
Ghi chú:

Name Play
Choir
Melody

Lời Bài Hát  

Via Dolorosa 

 

Trời chan nắng đường Do-lo-ro-sa

trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy.

Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông.

Và người ta chen nhau dành xem,

Jêsus mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha.

Bàn chân bước dẹo xiêu huyết tuôn dài,

lưng Ngài hằn từng lằn roi máu.

Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau.

Người cười vui bệu môi dèm chê.

Lúc Jêsus lết chân trong âm thầm khổ đau.

Trời chan nắng đường Do-lo-ro-sa,

tên đường mang sầu đau cay đắng.

Đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Jêsus Christ.

Ngài vui mang những bước âm thầm trong tình mến yêu,

xót thương kiếp người.

Và hôm ấy đường Do-lo-ro-sa người bước đi lên đồi Gô-tha.

 

Bàn chân bước dẹo xiêu huyết tuôn dài,

lưng Ngài hằn từng lằn roi máu.

Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau.

Người cười vui bệu môi dèm chê.

Lúc Jêsus lết chân trong âm thầm khổ đau.

Trời chan nắng đường Do-lo-ro-sa,

tên đường mang sầu đau cay đắng.

Đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Jêsus Christ.

Ngài vui mang những bước âm thầm trong tình mến yêu,

xót thương kiếp người.

Và hôm ấy đường Do-lo-ro-sa người bước đi lên đồi Gô-tha.

 

Vết hằn Ngài vui cam chịu thay cho nhân gian.

Thập giá xưa Ngài in bóng trên Giê-ru-sa-lem.

Trời chan nắng đường D0-lo-ro-sa,

tên đường mang sầu đau cay đắng.

Đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Jêsus Christ.

Ngài vui mang những bước âm thầm trong tình mến yêu,

xót thương kiếp người.

Và hôm ấy đường Do-lo-ro-sa người bước đi lên đồi Gô-tha.

Video

 

Copyright © 2012-2022