Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 197
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðiều Này Thật Sao

1. Ðiều này thật sao chính tôi lại được Chúa yêu,

Dự phần trong giao ước huyết Con Trời?

Ngài tự hy sinh vì tôi chết thay,

Vì tôi Ngài chịu đau đớn muôn điều.

Chính tôi được yêu!

Sao có thể được,

Vì Ngài, Thượng Ðế lại chết vì tôi;

Lòng Chúa lớn lao, nào ai thấu triệt?

Ngài Ðấng Chí Tôn chết thay tội tôi.

2. Thật mầu nhiệm thay Chúa đã vì tôi xả thân,

Ðường Ngài sâu xa khó ai đo được;

Ngàn muôn thiên binh đành không kiếm ra,

Chiều sâu của tình yêu Chúa Thiên Thượng.

Chính đây tình yêu!

Khắp đất suy tôn,

Xin đoàn thần binh đừng hỏi tìm thêm;

Tình Chúa thẳm sâu, trời đất cúi tôn,

Ðoàn sứ thánh kia thôi đừng tìm thêm.

3. Ngài rời ngôi cao ở thiên đàng đầy hiển vinh,

Thần huệ bao la, lớn lao tuyệt vời;

Ngài tự ban cho tình yêu tối cao,

Chịu chết cho dòng A-đam khổ đau.

Chính đây tình yêu!

Bao quát lớn lao,

Vì này tình yêu tìm kiếm được tôi;

Tình Chúa lớn lao, đầy dẫy khắp nơi,

Vì Chúa kiếm ra tôi bằng tình yêu.

4. Từ ngày xa xưa sống trong tù ngục đớn đau,

Bị trói buộc do tối tăm đêm dày;

Ngài buông tha tôi bằng ánh sáng tươi,

Vùng lên tù ngục tan biến muôn đời.

Xích đây đập tan,

Chính Chúa buông tha,

Vùng dậy tìm thấy đường lối tự do;

Xiềng xích đứt tung, lòng sống thỏa vui,

Vùng thức bước theo Chúa tôi từ nay.

5. Nào còn ai lên án hay dọa nạt chúng ta,

Jê-sus hiến tất cả cho tôi rồi;

Từ nay tôi sinh hoạt trong Chúa luôn,

Mặc lấy công bình như áo Chúa ban.

Ðến ngôi trời cao,

Ân phước chứa chan,

Nhờ Ngài nhận lãnh triền thiên diệu vinh;

Gần Chúa Chí Tôn,

Ngài hứa tiếp nghênh,

Ðiều Chúa hứa ban mãi thuộc về tôi.

Lời Tiếng Anh

Amazing Love

1. And can it be that I should gain

An in-t'rest in the Sav-ior's blood?

Died He for me, who caused His pain?

For me, who Him to death pur-sued,

A- maz-ing love!

How can it be That Thou, my God, shouldst die for me?

2. 'Tis mys-tery all!

Th'Im-mor-tal dies!

Who can ex-plore His strange de- sign?

In vain the first-born ser-aph tries

To sound the depths of love di-vine!

'Tis mer-cy all!

Let earth a-dore,

Let an-gel minds in-quire no more.

 

Copyright © 2012-2022