Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 190
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Jesus Yêu Tôi

1. Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay!

Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay;

Các con thơ thuộc Jê-sus đây,

Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy.

Jêsus yêu tôi lắm,

Phải tôi được Chúa yêu;

Jêsus yêu tôi lắm,

Chính trong lời Chúa dạy nhiều.

2. Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu luôn,

Tuy tôi yếu đuối vẫn yêu thương;

Nơi thập tự Ngài chịu hi sinh,

Ðể cứu tôi sạch hết tội tình.

Jêsus yêu tôi lắm,

Phải tôi được Chúa yêu;

Jêsus yêu tôi lắm,

Chính trong lời Chúa dạy nhiều.

3. Chúa yêu tôi hằng ngự bên tôi,

Luôn nâng đỡ dẫn dắt không thôi;

Bởi tôi xưa Ngài chịu gai đinh,

Quyết nhất sinh hầu Chúa trung thành.

Jêsus yêu tôi lắm,

Phải tôi được Chúa yêu;

Jêsus yêu tôi lắm,

Chính trong lời Chúa dạy nhiều.

Lời Tiếng Anh

Jesus Loves Me

1. Je-sus loves me! this I know,

For the Bi-ble tells me so;

Lit-tle ones to Him be-long;

They are weak but He is strong.

Yes, Je-sus loves me,

Yes, Je- sus loves me,

Yes, Je-sus loves me,

The Bi-ble tells me so.

2. Je-sus loves me!

He who died Heav-ve's gates to o-pen wide.

He will wash away my sin,

Let His little child come in.

Yes, Je-sus loves me,

Yes, Je- sus loves me,

Yes, Je-sus loves me,

The Bi-ble tells me so.

3. Je-sus loves me!

He will stay Close be-side me all the way;

Thou hast bled and died for me;

I will hence-forth live for Thee.

Yes, Je-sus loves me,

Yes, Je-sus loves me,

Yes, Je-sus loves me,

The Bi-ble tells me so.

 

Copyright © 2012-2022