Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 188
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto

Bản Nhạc  

Con Trời Thương Thế Gian

1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian,

Ðã giáng sanh chịu bao khổ nàn;

Thập tự giá thân Jêsus huyết chan,

Bởi chính tôi Ngài bỏ mạng vàng.

Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

2. Tội nhân thế trăm ngàn xưa Chúa mang,

Cứu những ai lòng tin vững vàng;

Nhìn xem chỗ hông Ngài xưa huyết chan,

Chữ tín trung nguyền giữ vẹn toàn.

Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

3. Kìa, hông huyết xưa vì ta đổ ra,

Ðể tẩy thanh tội ô ác tà;

Ngài luôn gõ, mong vào tâm khảm ta,

Tiếp Chúa mau, đừng cứ dần dà.

Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

4. Cùng ai đó đôi lời khuyên khá nghe,

Tỉnh thức canh nhìn quanh bốn bề;

Ðừng như kẻ đêm ngày luôn ngủ mê,

Chúa tái lâm Ngài rước ta về.

Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành,

Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh!

Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh,

Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

 

Copyright © 2012-2022