Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 185
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Hồng Ân Cứu Chuộc

1. Vinh diệu bao ân hồng nơi Chúa khoan nhân!

Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối,

Nơi đồi Gô-gô-tha ban xuống tuôn tràn,

Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào dâng.

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

2. Ôi tội khiên dâng tràn như sóng lấp vùi,

Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển;

Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trời,

Ðem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

3. Ôi tội ô đen đậm trông rõ muôn ngàn,

Dùng gì mong rửa lòng đầy tội ác ấy?

Xem kìa, nơi sông hồng, ơn cứu tuôn tràn,

Gội sạch trong trắng cả tâm hồn từ đây.

Ân hồng Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

4. Ô lạ lùng ân Ngài sông núi cao dày!

Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy;

Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài,

Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây.

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

Lời Tiếng Anh

Grace Greater Than Our Sin

Mar-vel-ous grace of our lov-ing Lord,

Grace that ex-ceeds our sin and our guilt,

Yon-der on Cal-va-ry's mount out-poured,

There where the blood of the Lamb was split.

Grace, grace, God's grace,

Grace that will par-don and cleanse with-in;

Grace, grace, God's grace,

Grace that is great-er than all our sin.

Mar-vel-ous, in-fi-nite, match-less grace

Free-ly be-stowed on all who be- lieve;

You that are long-ing to see His face,

Will you this mo-ment His grace re-ceive?

Grace, grace, God's grace,

Grace that will par-don and cleanse with-in;

Grace, grace, God's grace,

Grace that is great-er than all our sin.

 

Copyright © 2012-2022