Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 184
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tình Thương Cứu Chúa

1. Thần nhân Jêsus thương yêu chúng sinh vô ngần,

Lìa ngôi cao sang, vui giáng sanh nơi hồng trần,

Ðền tội cho ta, thân Chúa phải cam hy sinh,

Hỡi ôi, huyết thánh tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.

Ôi tình thương!

Ôi tình thương!

Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương,

Cam chết trên thập hình.

2. Nguyền yêu Jêsus nhơn trước Chúa đã thương tôi,

Nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong, ô tội rồi,

Cùng ban thêm ơn, vui vẻ, thỏa thích, an bình,

Chúa ôi, phước ấy từ hông lũng thân Chúa trên thập hình.

Ôi tình thương!

Ôi tình thương!

Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương,

Cam chết trên thập hình.

3. Lạy Jêsus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu,

Mà Ngài hi sinh, thân báu phải đau thương nhiều,

Trời cao bao nhiêu, nhân ái của Chúa bấy nhiêu,

Cứu tôi nên Chúa chịu gai, giáo, đinh khổ đau trăm chiều.

Ôi tình thương!

Ôi tình thương!

Tình thương khiến

Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương,

Cam chết trên thập hình.

4. Kìa nợ yêu thương, ta há dám lánh gian lao,

Truyền rao công lao của Chúa ra cho đồng bào,

Hầu ai tin theo danh Chúa cả sáng hiển vinh,

Chút lòng báo đáp tình thương

Chúa xưa phải mang thập hình.

Ôi tình thương!

Ôi tình thương!

Tình thương khiến Chúa hy sinh,

Thế tôi thân Chúa đầy thương,

Cam chết trên thập hình.

 

Copyright © 2012-2022