Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 179
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Giai Ðiệu Trong Tâm Hồn

1. Tâm tôi hằng văng vẳng linh âm giai điệu,

Lời Jê-sus êm ái khuyên lơn:

“Ðừng kinh sợ chi, có Ta đang lo liệu,”

Trầm bổng trên cuộc thế thăng trầm.

Jê-sus, Jê-sus, Jê-sus,

Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình,

Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

2. Ðôi khi Ngài đưa dắt qua cơn ba đào,

Dọc đường gặp thử thách lao đao;

Dầu băng đèo, lên dốc, xuống thác, qua hào,

Nhìn dấu chân Ngài bước theo vào.

Jê-sus, Jê-sus, Jê-sus,

Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình,

Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

3. Nay mai Jê-sus đến tiếp rước tôi về,

Vượt trùng trùng tinh tú bay tới,

Cùng nhau vào vương quốc sáng chói trên trời,

Cùng Chúa cai trị đến muôn đời.

Jê-sus, Jê-sus, Jê-sus,

Tốt đẹp bấy hồng danh!

Ngài làm cho tôi thỏa tình,

Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

Lời Tiếng Anh

He Keeps Me Singing

There's with-in my heart a mel-o-dy

Je-sus whis-pers sweet and low, “Fear not,

I am with thee, peace be still,”

In all of life's ebb and flow.

Je-sus, Je- sus, Je-sus

Sweet-est name I know,

Fills my ev-ery long-ing,

Keeps me sing-ing as I go.

Soon He's com-ing back to wel-come me

Far be-yond the star-ry sky;

I shall wing my flight to worlds un-known,

I shall reign with Him on high.

 

Copyright © 2012-2022