Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 177
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Gặp Thiết Hữu

1. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!

Khi chưa nhận Ngài, Ngài đà thương;

Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài,

Jê-sus buộc tôi vào Ngài luôn.

Lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi nay,

Dây buộc kia không dứt mối liên;

Lòng này của Chúa,

Chúa của lòng này,

Muôn đời Jê-sus hằng còn nguyên.

2. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!

Nhân tôi Ngài liều mình ngọc châu;

Kìa dòng huyết báu thay giá chuộc rồi,

Tâm hồn sạch trong, còn tội đâu.

Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi,

Xin hoàn lại cho Cứu Chúa tôi;

Nào lòng, trí, sức, của cải, thì giờ,

Tôi nguyện trọn dâng Jê-sus thôi.

3. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!

Trong Jê-sus thuộc mọi quyền năng,

Hành trình tới chốn vinh hiển đời đời,

Do Ngài đưa tôi vào bình an.

Ðược mãi mãi vinh diệu ở thiên cung,

Hy vọng này giục giã bản tâm;

Từ rày tỉnh thức, chiến đấu bền lòng,

Sau được bình an ngàn ngàn năm.

4. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!

Khoan nhân, thành thật và hiền nhu,

Là Vị Thống Soái, Mưu Sĩ trọn đời,

Binh vực tôi như một trạng sư.

Ngài tríu mến tôi nồng thắm không phai,

Không quyền nào chia rẽ Chúa, tôi:

Ðịa ngục, sống, chết, cả vũ trụ này,

Không hề! đời tôi thuộc Ngài thôi.

Lời Tiếng Anh

I’ve Found A Friend, Oh Such A Friend!

I’ve found a Friend, oh such a friend!

He loved me ere I knew Him;

He drew me with the cords of love,

And thus He bound me to Him.

And round my heart still close-ly twine

Those ties which nought can sev-er;

For I am His, and He is mine,

For-ev-er and for-ev-er.

I’ve found a Friend, oh such a friend!

So kind, and true, and ten-der,

So wise a Coun-sel-lor and Guide,

So might-y a De-fend-er.

From Him who loves me now so well

What power my soul can sev-er?

Shall life, or death, or earth, or hell?

No I am His for-ev-er.

 

Copyright © 2012-2022