Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 173
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor

Lời Bài Hát

Chiên Của Chúa

Cỏ xanh tươi hằng yên nghỉ mé nước an vui

Ngài đưa tôi

Khi hoàng hôn giăng khắp nơi tôi bước theo Ngài,

Chỗ cỏ xanh là nơi an nghỉ của những chiên thuộc về Chúa

Là chính tôi đây.

Mé nước trong, (từ trên núi cao)

Thảm cỏ xanh, (từ thung lũng xa)

Chúa dắt tôi, (Ngài đưa tôi)

Chính Jêsus đi cùng tôi.

Giữa canh khuya, (từ trên núi cao)

Suốt lối đi, (Ngài đưa dẫn tôi)

Cứ bước đi, (nào sợ chi)

Cứ nương nơi Ngài.

Lời Tiếng Anh

His Sheep Am I

In God's green pas-tures feed-ing;

by His cool wa-ters lie;

soft in the eve- ing walk my Lord and I,

And the sheep of His pas-tures

fare so won-drous-ly fine, His sheep am I.

Wa-ters cool, (in the val-ley),

Pas-tures green, (on the moun-tain),

In the eve- in the evening walk my Lord and I.

Dark the night, (in the val-ley),

Rough the way, (on the moun-tain),

Step and step step by step, my Lord and I.

 

Copyright © 2012-2022