Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 167
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðời Tự Do

Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!

Ðời tự do trong Ngài;

Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!

Một cuộc sống mới từ nay.

Muôn tội, quyền năng Ngài buông tha,

Vui mừng về miền nhà Cha,

Ðể đời đời sống bên Ngài.

Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!

Chúng ta chờ Chúa hồi lai!

Lời Tiếng Anh

Glory Halleluja!

Glo-ry, hal-le-lu-jah! Christ has set me free;

Glo-ry, hal-le-lu-jah! A new life now I see.

My sins are for-giv'n,

I'm now on my way to heav'n

To live e-ter- nal-ly.

Glo-ry, hal-le-lu-jah!

He's com-ing soon for me.

 

Copyright © 2012-2022