Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 154
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nương Trong Chúa

1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban,

Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày;

Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang,

Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay!

Hằng nương trong Chúa muôn đời.

Jê-sus Chúa tôi.

Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào;

Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu,

“Quyết ta chẳng xa ngươi”.

Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

2. Từ khi có sự bình an dịu đàng đến tâm của tôi,

Cả thế gian dường hát tôn Vua Trời;

Sự reng rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui,

Cứ hát khen ngợi Cứu-Chúa vinh hiển thôi.

Hằng nương trong Chúa muôn đời.

Jê- sus Chúa tôi.

Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào;

Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu,

“Quyết ta chẳng xa ngươi”.

Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

3. Bình-an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây,

Lúc tôi đương còn trải qua đời nầy;

Ngài sắp tái lâm rày mai, gọi tôi đến trong đám mây;

Ðến cố gia miền thánh-quốc vinh hiển thay!

Hằng nương trong Chúa muôn đời.

Jê-sus Chúa tôi.

Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào;

Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu,

“Quyết ta chẳng xa ngươi”.

Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

Lời Tiếng Anh

Constantly Abiding

1. There's a peace in my heart that the world nev-er gave,

A peace it can not take a-way;

Through the tri-als of life may sur-round like a cloud,

I've a peace that has come there to stay!

Con-stant-ly a-bid-ing, Je-sus is mine;

Con-stant-ly a-bid-ing, rap-ture di-vine;

He nev-er leaves me lone-ly, whis- pers, oh, so kind

“I will nev-er leave thee,” Je-sus is mine.

2. This treas-ure I have in a tem-ple of clay,

While here on His foot-stool I roam;

But He's com-ing to take me some glo-ri-ous day,

O-ver there to my heav-en-ly home!

Con-stant-ly a-bid-ing, Je-sus is mine;

Con-stant-ly a-bid- ing, rap-ture di-vine;

He nev-er leaves me lone-ly, whis-pers, oh, so kind

“I will nev-er leave thee,”

Je-sus is mine.

 

Copyright © 2012-2022