Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 153
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tâm Hồn Yên Ninh

1. Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo dòng đời,

Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi,

Hoàn cảnh dẫu ra sao, Ngài dạy cứ nói sắt đinh:

“Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh!” Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

2. Sa-tan luôn giày đạp, đời tôi trải cơn tập rèn,

Tôi vẫn vững tâm luôn không hề quên,

Rằng Chúa biết tôi đây, vô phương cách để thắng hơn,

Tuôn dòng huyết cứu rỗi bởi lòng khoan nhân.

Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

3. Vinh thay tư niệm này, thật tôi thỏa vui mực nào,

Ngài xóa hết, không lưu một tội nao;

Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma,

Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta!

Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

4. Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa rày,

Khi cuốn đám mây đen trên trời nay;

Kèn trổi tiếng trên không,

Vua vinh hiển tái lâm ngay,

Linh hồn hát; ôYên ninh thay, bình an thay!ọ

Tâm linh tôi yên ninh thay!

Lời Tiếng Anh

It Is Well With My Soul

Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

When peace like a riv-er at-tend-eth my way,

When sor-rows like sea bil- ows roll,

What-ev-er my lot,

Thou hast taught me to say:

“It is well, it is well with my soul.”

It is well with my soul, it is well, it is well with my soul!

And, Lord, haste the day when the faith shall be sight,

The clouds be rolled back as a scoll,

The trump shall re-sound, and the Lord shall de-scend!

E-ven so, it is well with my soul!

It is well with my soul!

 

Copyright © 2012-2022