Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 151
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Ðến Trong Lòng

1. Lạ lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển được đổi thay,

Lúc Jê-sus ngự vô tâm linh này;

Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Chúa Jê-sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa Jê-sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc Jê-sus ngự đến ở trong lòng.

2. Ðời tôi nay được cậy trông càng thêm chắc không đổi thay,

Lúc Jê-sus ngự vô tâm linh này;

Mọi luồng mây ngờ vực tan, còn chi cản ngăn nữa đây,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Chúa Jê-sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa Jê-sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc Jê-sus ngự đến ở trong lòng.

3. Một ngày kia, mừng vui thay!

Ðược bay lên cung hiển vinh,

Lúc Jê-sus ngự vô tâm linh này;

Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay được đi đến nơi vĩnh sinh,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Chúa Jê-sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa Jê-sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc Jê-sus ngự đến ở trong lòng.

Lời Tiếng Anh

Since Jesus Came Into My Heart

What a won-der-ful change in my life has been wrought

Since Je-sus came in-to my heart!

I have light in my soul for which long I have sought,

Since Je-sus came in-to my heart!

Since Je-sus came heart,

Since Je-sus came heart,

Floods of joy o'er my soul like the sea bil-lows roll,

Since Je-sus came in-to my heart.

I have ceased from my wan-dering and go-ing a-stray,

Since Je-sus came in-to my heart!

And my sins, which were man-y, are all washed a-way,

Since Je-sus came in-to my heart!

 

Copyright © 2012-2022