Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Bài số: 144
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Huyết Chúa Mầu Nhiệm

1. Lòng tội này sao cho trắng trong?

Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus;

Bệnh tình này phương chi chữa không?

Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus.

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.

2. Mọi tội tình tôi nay Chúa tha,

Ðều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus;

Giờ hoàn toàn thoát ách ác ma,

Ðều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus.

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.

3. Nguyện vọng và bình an của tôi,

Ðều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus;

Thành toàn sự xưng công nghĩa tôi,

Ðều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus.

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!

Cho tôi sạch trong hơn tuyết;

Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,

Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.

4. Ồ, lạ lùng thay! vinh hiển thay!

Là thần quyền huyết báu Chúa Jê-sus;

Bài nào lòng tôi ưa hát nay,

Bằng bài thần ca huyết Chúa Jê-sus.

Lời Tiếng Anh

Nothing But The Blood

1. What can wash a-way my sin?

Noth-ing but the blood of Je-sus;

What can make me whole a-gain?

Noth-ing but the blood of Je-sus.

Oh, pre-cious is the flow

That makes me white as snow;

No oth-er fount I know,

Noth-ing but the blood of Je-sus.

2. This is all my hope and peace,

Noth-ing but the blood of Je-sus;

This is all my right-eous-ness,

Noth-ing but the blood of Je-sus.

Oh, pre-cious is the flow

That makes me white as snow;

No oth-er fount I know,

Noth-ing but the blood of Je-sus.

 

Copyright © 2012-2022