Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 137
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Hà Hơi Linh Thần

1. Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh Thần,

Làm tâm con chan chứa Thánh Linh,

Nguyền Cha tái ban ngày lễ Ngũ tuần,

Cho hứa ngôn xưa, nay được thành.

Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân,

Xin lấy yêu thương linh cảm con;

Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần,

Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.

2. Từ khi Thánh Linh đậu trên đầu này,

Ðời con đây dâng Chúa quản cai,

Phục hưng chúng con tựa ảnh tượng Ngài,

Xin chứng cho tâm linh này hoài.

Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân,

Xin lấy yêu thương linh cảm con;

Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần,

Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.

3. Thần Linh Chúa thay lòng con vẹn phần,

Từ nay không xu hướng thế gian;

Nguyền ban lửa thiêng luyện cho sạch ngần,

Tâm trắng trong tinh anh hoàn toàn.

Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân,

Xin lấy yêu thương linh cảm con;

Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần,

Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.

Lời Tiếng Anh

Breathe Upon Us

1. Breathe up-on us, Lord, from heav-en,

Fill us with the Ho-ly Ghost;

Prom- ise of the Fa-ther giv-en,

Send us now a Pen-te-cost.

Breathe up-on us, breathe up-on us,

With Thy love our hearts in-spire.

Breathe up-on us, breathe up-on us,

Lord, bap-tize us now with fire.

2. While the Spir-it hov-ers near us,

O-pen all our hearts we pray;

To Thine im-age, Lord, re-store us;

Wit-ness in our souls to-day.

Breathe up-on us, breathe up-on us,

With Thy love our hearts in-spire.

Breathe up-on us, breathe up-on us,

Lord, bap-tize us now with fire.

 

Copyright © 2012-2022