Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 136
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Gió Thánh Linh

Tôi xin gió Thánh Linh,

Gió Thánh Linh vô lòng;

Jê-sus ôi, xin Ngài đoái ban hơi sống;

Tôi xin gió Thánh Linh,

Gió Thánh Linh vô lòng;

Jê-sus ôi, xin hà Thánh Linh vô lòng.

Con xin gió Thánh Thần,

Gió Thánh Linh vô lòng;

Jê-sus ôi, xin Ngài đoái ban hơi sống;

Con xin gió Thánh Thần,

Gió Thánh Linh vô lòng;

Jê-sus ôi, xin hà Thánh Linh vô lòng.

 

 

 

Copyright © 2012-2022