Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Tái Lâm
Bài số: 129
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Chúa Kíp Ðến

Chúa kíp đến, tôi mong Ngài!

Lạy Chúa kíp đến lòng tôi.

Chúa kíp đến, đêm ngày cai quản tâm linh này, Ngài ôi!

 

Copyright © 2012-2022