Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Tái Lâm
Bài số: 127
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Nếu Chúa Ðến Hôm Nay?

1. Jê-sus phục lâm nay mai chẳng còn nghi,

Ngày nay Chúa đến thì sao?

Ðại quyền ngự lâm, đem nhân ái thống trị,

Nếu chính hôm nay thế nào?

Ðến rước tân nương xưa kén chọn đây,

Ấy kẻ được chuộc trong trắng thanh cao,

Ở rải rác trên khắp nhân gian này,

Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ!

Giờ lòng được hưởng khương bình;

Vinh bấy, diệu thay!

Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay!

Trang hoàng nghênh Chúa tái lai;

Phước thay, Phước thay!

Jê-sus sẽ đến nay mai.

2. Quyền lực Sa-tan nay mai sẽ tận chung,

Ồ vui thay nếu ngày nay!

Hoạn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng,

Nếu hôm nay được như vậy!

Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay,

Cất lên không trung gặp Chúa vui sao,

Ðối cảnh ấy bao lâu, bao lâu rày?

Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ!

Giờ lòng được hưởng khương bình;

Vinh bấy, diệu thay!

Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay!

Trang hoàng nghênh Chúa tái lai;

Phước thay, Phước thay!

Jê-sus sẽ đến nay mai.

3. Ngài tìm gặp ta đang trung tín cùng không,

Bằng như Chúa đến ngày nay?

Chờ đợi lòng tươi vui không chút hãi hùng

Nếu Christ quang lâm hôm nay?

Biết bao nhiêu điềm Chúa đến gần thay,

Ánh Sao Mai hừng rạng đỉnh non cao,

Hãy tỉnh thức, quyết chẳng bao nhiêu ngày,

Hoặc bữa nay ta thế nào?

Phước thay, phước kỳ!

Giờ lòng được hưởng khương bình;

Vinh bấy, diệu thay!

Giờ tôn Christ Vua thiên đình;

Phước thay, Phước thay!

Trang hoàng nghênh Chúa tái lai;

Phước thay, Phước thay!

Jê-sus sẽ đến nay mai.

Lời Tiếng Anh

1. Je-sus is com-ing to earth a-gain;

What if it were to-day?

Com-ing in pow-er and love to reign;

What if it were to-day?

Com-ing to claim His cho- sen Bride,

All the re-deemed and pu-ri-fied,

O-ver this whole earth scat- tered wide.

What if it were to-day?

Glo-ry! Glo-ry!

Joy to my heart 'twill bring:

Glo-ry! Glo-ry!

When we shall crown Him King;

Glo-ry! Glo-ry!

Haste to pre-pare the way!

Glo-ry! Glo-ry!

Je-sus will come some day!

2. Sa-tan's do-min-ion will then be o'er.

Oh, that it were to-day!

Sor-row and sigh-ing shall be no more.

Oh, that it were to-day!

Then shall the dead in Christ a-rise,

Caught up to meet Him in the skies.

When shall these glo- ries meet our eyes?

Joy to my heart 'twill bring:

When we shall crown Him King;

Haste to pre-pare the way!

What If It Were Today?

Glo-ry! Glo-ry!

Joy to my heart 'twill bring:

Glo-ry! Glo-ry!

When we shall crown Him King;

Glo-ry! Glo-ry!

Haste to pre-pare the way!

Glo-ry! Glo-ry!

Je-sus will come some day!

 

Copyright © 2012-2022