Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 123
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

1. Tôn ngợi Vua Jêsus,

Phục sinh trong khải hoàn.

Sự chết nay bị phá tan,

Chúa thắng hơn đời đời.

Thiên binh khoác áo huy hoàng,

Cất đá lăn ngoài mộ.

Gặp màng liệm bọc xác Ngài,

Minh chứng đầy vinh quang.

Tôn ngợi Chúa Jêsus

Phục sinh trong khải hoàn.

Quyền năng Ngài càng trổi cao,

Suốt cả cỏi trường tồn.

2. Jêsus mới sống lại,

Chào đón chúng ta liền.

Dịu êm Ngài mừng hỏi ta,

Ðuổi xua bao sợ phiền.

Dân thánh nay hát vui mừng,

Khúc khải ca tuyệt vời,

Từ rày Ngài hiện sống hoài,

Ðắc thắng quyền ma vương.

Tôn ngợi Chúa Jêsus

Phục sinh trong khải hoàn.

Quyền năng Ngài càng trổi cao,

Suốt cả cỏi trường tồn.

3. Con nguyện thôi nghi ngờ,

Lạy Chúa Vua Trường Tồn.

Ðời con nên vô nghĩa ngay,

Nếu con không thuộc Ngài.

Xin giúp con thắng vinh diệu,

Chúa yêu con vô cùng.

Dìu cuộc đời hèn nhỏ nầy,

Ðưa bước về thiên cung.

Tôn ngợi Chúa Jêsus

Phục sinh trong khải hoàn.

Quyền năng Ngài càng trổi cao,

Suốt cả cỏi trường tồn.

Lời Tiếng Anh

Thine Is The Glory

1. Thine is the glo-ry,

Ris-en, con-quering Son;

End-less is the vic-tory

Thou o'er death hast won.

An-gels in bright rai-ment

Rolled the stone a-way,

Kept the fold-ed grave-clothes

Where Thy bod-y lay.

Thine is the glo-ry,

Ris-en, con-quering Son;

End-less is the vic-tory

Thou o'er death hast won.

2. No more we doubt Thee,

Glo-rious Prince of life!

Life is naught with-out Thee;

Aid us in our strife;

Make us more than con-querors,

Through Thy death-less love;

Bring us safe through Jor-dan

To Thy home a-bove.

Thine is the glo-ry,

Ris-en, con-quering Son;

End-less is the vic-tory

Thou o'er death hast won.

 

Copyright © 2012-2022