Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 115
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Oai Quyền Phục Sinh

1. Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh,

Chung nhau hát ca mừng tôn vinh,

Dâng lên Chúa cả thần, hồn, thân,

Ðừng nên để ý riêng dự phần;

Vì bầy chiên Ngài đành tuôn huyết,

Thay ta hiến trọn thân cao khiết;

Hãy hát lên mừng Chúa sống lại,

Ngài sống vô cùng, thỏa vui hoài!

2. Thân không vết Jêsus dâng đây

Cho Cha Thánh thương nhận con ngay;

Trong cơn chiến đấu thật hùng oai,

Quân ma quỉ thua luôn chạy dài;

Ngài đầy ân hồng vì ta chết,

Nên đem cả hồn, thân dâng hết;

Hãy hát lên mừng Chúa sống lại,

Ngài sống muôn đời hiển vinh hoài!

3. Chiên Con thánh xưa vì ta chết,

Hôm nay sống vinh diệu hơn hết;

Trên ngôi Cứu Chúa thật quyền oai,

Cha giao quản cai trên muôn loài;

Ðồng ngợi Vua quyền năng chiến thắng,

Ban ơn sống phục sinh tươi sáng;

Thánh Chúa nhân từ, cứu chúng sinh,

Dìu dắt đưa vào ở thiên đình.

 

Copyright © 2012-2022