Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 114
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Phục Sinh Hôm Nay

1. Ngày nay Chúa phục sanh phước bấy,

Ha lê lu gia!

Người, thiên sứ reo lên như vậy,

Ha lê lu gia!

Cùng dâng khải hoàn ca chúc khánh,

Ha lê lu gia!

Thiên cung hát, địa hạ ứng thanh,

Ha lê lu gia!

2. Kìa Vua sống lại vinh hiển bấy,

Ha lê lu gia!

Nọc sự chết nay đâu rồi mày,

Ha lê lu gia!

Một phen chết Ngài ban ơn cứu,

Ha lê lu gia!

Sự thắng của phần mộ ở đâu,

Ha lê lu gia!

3. Ngày nay Chúa thành công cứu rỗi,

Ha lê lu gia!

Ngài đắc thắng nơi trận tiền rồi,

Ha lê lu gia!

Thần chết dễ cầm ngăn Vua sống,

Ha lê lu gia!

Từ đây cửa trời kia mở toang,

Ha lê lu gia!

4. Nhờ ơn Chúa dìu ta bước tới,

Ha-lê-lu-gia!

Kịp theo Ðấng quang vinh đời đời,

Ha-lê-lu-gia!

Phục sinh giống Ngài, thân biến hóa,

Ha-lê-lu-gia!

Thật giống Chúa từ mộ bước ra,

Ha-lê-lu-gia!

Lời Tiếng Anh

Christ The Lord Is Risen Today

1. “Christ the Lord is Risen to-day,”

Al-le-lu-ia!

Sons of men and an-gels say,

Al-le-lu-ia!

Raise your joys and tri-umphs high;

Al-le-lu-ia!

Sing, ye heav'ns and earth re-ply:

Al-le-lu-ia!

2. Love's re-deem-ing work is done.

Al-le-lu-ia!

Fought the fight, the bat-tle won;

Al-le-lu-ia!

Death in vain for-bids Him rise,

Al-le-lu-ia!

Christ has o- pened par-a-dise.

Al-le-lu-ia!

 

Copyright © 2012-2022