Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 113
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Phục Sinh

1. Chôn sâu dưới mả u minh,

Jêsus Cứu Chúa tôi!

Chờ đợi đến phút quang vinh,

Chúa Jêsus tôi!

Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh,

Phục sanh hiển vinh thắng bao quân thù mình;

Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tử thần,

Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh.

Ngài lại sống, Chúa lại sống!

Ha-lê-lu-gia Chúa phục sanh!

2. Niêm phong mả Chúa dư công,

Jêsus Cứu Chúa tôi!

Thật cảnh mả Chúa hư không,

Chúa Jêsus tôi!

Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh,

Phục sanh hiển vinh thắng bao quân thù mình;

Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tử thần,

Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh.

Ngài lại sống, Chúa lại sống!

Ha-lê-lu-gia Chúa phục sanh!

3. Âm ti giữ Chúa vô năng, Jêsus Cứu Chúa tôi!

Ngài đã bẻ khóa tung then,

Chúa Jêsus tôi!

Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh,

Phục sanh hiển vinh thắng bao quân thù mình;

Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tử thần,

Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh.

Ngài lại sống, Chúa lại sống!

Ha-lê-lu-gia Chúa phục sanh!

Lời Tiếng Anh

Low In The Grave He Lay

1. Low in the grave He lay,

Je-sus, my Sav-iour!

Wait-ing the com-ing day,

Je-sus, my Lord!

Up from the grave He a-rose,

With a might-y tri-umph o'er His foes;

He a-rose a vic-tor from the dark do-main,

And He lives for-ev-er with

His saints to reign.

He a-rose! He a-rose!

Ha-le-lu-jah! Christ a-rose!

2. Death can-not keep his prey,

Je-sus, my Sav-iour!

He tore the bars a- way,

Je-sus, my Lord!

He a-rose! Up from the grave

He a-rose, With a might-y tri-umph o'er His foes;

He a-rose a vic-tor from the dark do-main,

And He lives for-ev-er with His saints to reign.

He a-rose! He a-rose!

Ha-le- lu-jah! Christ a-rose!

 

Copyright © 2012-2022