Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 108
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Gần Thập Tự Hơn

1. Xin Chúa giữ tôi gần thập tự,

Gần hông tuôn suối huyết ra,

Lưu xuất qua chân Gô-gô-tha,

Nghìn thu công hiệu thứ tha.

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Khi bước qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm hoan lạc thoả vui.

2. Tôi đứng bên thập tự sợ sệt,

Tình yêu thương Chúa phủ tôi;

Kia, ánh Sao Mai soi rực trời,

Bừng vinh quang tràn khắp nơi.

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Khi bước qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm hoan lạc thoả vui.

3. Tôi đứng bên thập tự nhẹ nhàng,

Hằng trông mong Chúa tái lâm;

Nghênh tiếp tôi bước qua bờ vàng,

Rời xa dương trần tối tăm.

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Khi bước qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm hoan lạc thoả vui.

Lời Tiếng Anh

Near The Cross

Je-sus, keep me near the cross,

There a pre-cious foun-tain

Free to all a heal-ing stream

Flows from Cal-vary's moun-tain.

In the cross, in the cross,

Be my glo-ry ev-er;

Till my rap-tured soul shall find

Rest be-yond the riv-er.

Near the cross I'll watch and wait,

Hop-ing, trust-ing ev-er,

Till I reach the gold-en strand

Just be-yond the riv-er.

In the cross, in the cross,

Be my glo- ry ev-er;

Till my rap-tured soul shall find

Rest be-yond the riv-er.

 

Copyright © 2012-2022