Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 105
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
3-Tenor

Lời Bài Hát

Gô gô tha

1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,

Yêu tôi Chúa cam chịu hình;

Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,

Chúa đi, đi không hề lui;

Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,

Ngài càng bước tới không lùi.

2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta,

Nhân dân kêu la nghịch Ngài;

Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,

Thế tôi thân Ngài sầu cay;

Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,

Lạ kìa, Chúa thế thân này.

3. Jê-sus đang đứng thắm dấu tâm thương,

Tay chân vết đinh đang còn;

Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,

Xót thương, nhân từ cùng hôn;

Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây,

Nhân từ, ái đức vuông tròn.

4. Jê-sus đang đứng trước cửa tâm anh,

Thay anh, thân đau thương đầy;

Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,

Tiếp nghênh Jê-sus vào ngay;

Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,

Thành thật rước Chúa hôm nay?

Lời Tiếng Anh

Calvary

The ag-o-nies of Cal-va-ry,

Could not His love dis-may;

He would not yield, tho' God re-vealed

The price that He must pay,

He would not yield, tho' God re-vealed

The price that He must pay.

The Sav-iour stands at thy heart's door

Bruised for thy cru-el sin:

O why not o-pen wide the door

And let Him en-ter in?

O why not o-pen wide the door,

And let Him en-ter in?

 

Copyright © 2012-2022