Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Bài số: 97
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Hi Sinh Vì Con

1. Ta hi sinh vì con hết,

Huyết tuôn tim nầy tan tành,

Ðem con ra từ nơi chết,

Chuộc tội đặng con lại sanh;

Ta đã phó tánh mạng cho con rồi,

Phó chi cho ta, con ôi?

2. Nơi Cha ta ngự đẹp đẽ,

Ngôi ta sang trọng vô cùng,

Nhưng ta vui lòng lâm thế,

Ðê hèn, buồn thảm, bi thương;

Ta đã bỏ hết vì con kia rồi,

Bỏ chi cho ta, con ôi?

3. Thương con ta chịu đau khổ,

Trí con đâu kịp suy lường,

Ðem con lên từ âm phủ,

Thân nầy chịu bao đau thương;

Ta đã gánh hết vì con kia rồi,

Gánh chi cho ta, con ôi?

4. Ta vui xa lìa thiên quốc,

Giáng sinh đem đầy ơn hồng,

Yêu thương, tha tội ban phước,

Hoàn toàn đều ban nhưng không;

Ta phó hết bảo vật cho con rồi,

Phó chi cho ta, con ôi?

Lời Tiếng Anh

I Gave My Life For Thee

1. I gave my life for thee,

My pre-cious blood I shed,

That thou might'st ran- somed be,

And quick-ened from the dead;

I gave, I gave my life for thee,

What hast thou done for me?

2. My Fa-ther's house of light,

My glo-ry-cir-cled throne

I left for earth-ly night,

For wan-derings sad and lone;

I left, I left it all for thee,

Hast thou left aught for me?

 

 

 

Copyright © 2012-2022