Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Bài số: 95
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Không Ðổi Thay

1. Ôi Jê-sus, Ðấng không chút biến canh,

Dầu thời gian qua vẫn không thay dời;

Kìa, mọi vinh quang của chính thánh danh,

Là bằng chứng Chúa đã sống lại rồi.

Thay tôi Jê-sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi,

Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.

2. Yêu tôi thân Chúa đinh đóng huyết rơi,

Vì mọi tội tôi Chúa thay chịu hình;

Tật bệnh, đau thương Chúa gánh thế tôi,

Kìa, nhìn Jê-sus, tim đã tan tành.

Thay tôi Jê-sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi,

Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.

3. Xa bao kinh khiếp tôi đến trước ngôi,

Giờ này nguyện đem hết thân, hồn, thần;

Nhờ Ngài làm cho thánh khiết, trắng trong,

Ngài đà thay tôi hiến thân một lần.

Thay tôi Jê-sus thân báu mang hình,

Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình,

Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi,

Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.

Lời Tiếng Anh

The Unchanged Healer

1. Je-sus, Thou ev-er art the same,

To-day and yes-ter-day are one;

The glo-ries of Thy migh-ty name

For-ev-er mark God's ris-en Son.

For me the Lord was cru-ci-fied,

For me He suf-f'red, bled, and died;

My Je-sus bore it all for me,

My sin and sick-ness on the tree.

2. Is Thine arm shor-ten'd by the years?

Thy pro-mis-es out-law by time?

Canst Thou not see the suff'-rer's tears

That flow in ev' ry land and clime?

For me the Lord was cru-ci-fied,

For me He suf-f'red, bled, and died;

My Je- sus bore it all for me,

My sin and sick-ness on the tree.

 

Copyright © 2012-2022