Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Bài số: 94
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Cung Ðiện Bằng Ngà

1. Kìa, áo Chúa thơm không chi sánh kịp được,

Vì đã tẩm trong một dược;

Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm,

Tưởng đứng trên đồi hương nam.

Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần,

Ðây nơi ô nhơ trăm phần.

Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.

2. Kìa, áo của Ngài xưa cũng tẩm trầm hương,

Ngài nếm trải bao đoạn trường;

Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang,

Cảm xúc đôi dòng lệ chan.

Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần,

Ðây nơi ô nhơ trăm phần.

Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.

3. Kìa, chiếc áo Ngài dầm nhục quế diệu thanh,

Rờ đến, kẻ đau được lành;

Hồi chân tôi trượt, Jê-sus đỡ vững yên,

Khỏi chốn ô nhục, tội khiên.

Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần,

Ðây nơi ô nhơ trăm phần.

Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.

4. Mặc áo hiển vinh Jêsus sẽ hồi lai,

Mừng rỡ tiếp nghinh Con Ngài;

Mặc áo trắng tinh tôi lên nước hiển vinh,

Hưởng phước hoan lạc trường sinh.

Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần,

Ðây nơi ô nhơ trăm phần.

Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.

Lời Tiếng Anh

Ivory Palace

1. My Lord has gar-ments so won-drous fine,

And myrrh their tex-ture fills;

Its fra-grance reached to this heart of mine,

With joy my be-ing thrills.

Out of the i-vo-ry pal-a-ces,

In-to a world of woe,

On-ly His great, e-ter-nal love

Made my Sav-iour go.

2. In gar-ments glo-ri-ous He will come,

To o-pen wide the door;

And I shall en-ter my heaven-ly home,

To dwell for-ev-er-more.

Out of the i-vo-ry pal- a-ces,

In-to a world of woe,

On-ly His great, e-ter-nal love

Made my Sav- iour go.

 

Copyright © 2012-2022