Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Bài số: 92
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Bất Biến

1. Ai tin thành thực câu Kinh Thánh đây,

Ðều hưởng ơn vẹn tuyền;

Hôm qua, ngày nay, cho đến mãi sau, Jêsus vẫn y nguyên.

Chúa vẫn mến tội nhân, cứu rỗi ngay,

Trị biết bao tật nguyền,

Phong ba bình tịnh, tang tóc ủy yên,

Chúa hiển vinh dường bao.

Jêsus bữa qua, hôm nay, mãi sau,

Thật không thay đổi đâu;

Chúa bất biến tuy non sông đổi màu,

Ðẹp bấy danh Jêsus!

Vinh diệu danh Jêsus,

Vinh thay danh Jêsus!

Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy,

Hiển vinh danh Ngài thay!

2. Xưa Jêsus Bạn thân của ác nhân,

Hiện kiếm anh lạc về;

Xin anh quì phục nơi chân Chúa mau,

Ăn năn chớ hoang mê. Ðấng đã phán: ôTa cũng miễn xét ngươi,

Về, chớ tái phạm ràyọ.

Ðinh ninh kia Ngài đem câu ấy Vui phán với anh ngày nay.

Jêsus bữa qua, hôm nay, mãi sau,

Thật không thay đổi đâu;

Chúa bất biến tuy non sông đổi màu,

Ðẹp bấy danh Jêsus!

Vinh diệu danh Jêsus,

Vinh thay danh Jêsus!

Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy,

Hiển vinh danh Ngài thay!

3. Hai môn đồ về Em-ma-út xưa,

Ðược Chúa ta đi cùng;

Nay trên đuờng đời ta đang tiến đây, Jêsus cũng đi chung.

Chẳng mấy lúc ta sẽ thấy Jêsus,

Ngày ấy xin mau lại;

Nhưng Jêsus phục lâm như Jêsus Lúc cất lên nào sai.

Jêsus bữa qua, hôm nay, mãi sau,

Thật không thay đổi đâu;

Chúa bất biến tuy non sông đổi màu,

Ðẹp bấy danh Jêsus!

Vinh diệu danh Jêsus,

Vinh thay danh Jêsus!

Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy,

Hiển vinh danh Ngài thay!

Lời Tiếng Anh

Yesterday, Today, Forever

1. Oh, how sweet the glo-rious mes-sage

Sim-ple faith may claim;

Yes-ter- day, to-day, for-ev-er,

Je-sus is the same.

Still He loves to save the sin-ful,

Heal the sick and lame;

Cheer the mourn-er, still the tem-pest;

Glo-ry to His name!

Yes-ter-day, to-day, for-ev-er,

Je-sus is the same;

All may change, but Je-sus nev-er!

Glo-ry to His name!

Glo-ry to His name,

Glo-ry to His name;

All may change, but Je-sus nev-er!

Glo-ry to His name!

2. He who was the friend of sin-ners,

Seek thee, lost one, now;

Sin-ners, come, and at His foot-stool,

Pen-i-tent-ly bow.

He who said, “I'll not con- demn thee,

Go and sin no more,”

Speaks to thee that word of par-don,

As in days of yore.

Yes-ter-day, to-day, for-ev-er, Je-sus is the same;

All may change, but Je-sus nev-er!

Glo-ry to His name!

Glo-ry to His name,

Glo-ry to His name;

All may change, but Je-sus nev-er!

Glo-ry to His name!

 

Copyright © 2012-2022