Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 90
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bình An Cho Loài Người

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Jêsus đến.

Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển.

Ðưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, thoát xa trần gian ô tối.

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này,

Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay thờ tôn Jêsus Con Thánh.

Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm ngàn muôn hào quang lấp lánh.

Trong chốn hèn khinh

Con Chúa giáng sinh bởi nơi đồng trinh Ma-ri.

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này,

Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên thân ái.

Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái.

Con trẻ vừa sinh nơi Bết-lê-hem chính Con từ nơi Cha Thánh.

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này,

Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

Lời Tiếng Anh

God Rest You Merry, Gentlemen

1. God rest you mer-ry, gen-tle-men,

Let noth-ing you dis-may,

Re-mem- ber Christ our Sav-iour was born on Christ-mas Day;

To save us all from Sa- tan's pow'r

When we were gone a-stray.

O tid-ings of com-fort and joy, com-fort and joy;

O tid-ings of com-fort and joy!

2. “Fear not, then,” said the an-gel,

“Let noth-ing you af-fright,

This day is born a Sav-iour of a pure Vir-gin bright,

To free all those who trust in Him

From Sa-tan's pow'r and might.”

O tid-ings of com-fort and joy, com-fort and joy;

O tid-ings of com-fort and joy!

 

Copyright © 2012-2022