Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 84
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Vua Miền Ðông

1. Chúng tôi vua từ miền đông xa vời.

Thấy ngôi sao Ngài soi sáng rạng ngời.

Vượt rừng hoang sông núi dưới ánh sao đến tôn vua muôn đời.

Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.

Long lanh tia vàng kim miện đây,

Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi

Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

2. Bết-lê-hem thành Vua lớn ra đời.

Cúi dâng kim miện tôn kính Vua Trời.

Nguyện đời tôi dâng Chúa cai quản, không lúc nào xa đường Ngài.

Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.

Long lanh tia vàng kim miện đây,

Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi

Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

3. Nhũ hương đây nguyện cung kính dâng Ngài.

Với tâm linh đầy khao khát tôn thờ;

Lời nguyện dâng lên Chúa không dứt bay tỏa trước ngôi đêm ngày.

Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.

Long lanh tia vàng kim miện đây,

Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi

Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

4. Nỗi thống bi một dược đắng vô ngần.

Bởi chính tôi Ngài đau đớn muôn phần.

Buồn bực cô đơn Chúa cam chết khai mở lối đi vinh diệu.

Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.

Long lanh tia vàng kim miện đây,

Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi

Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

Lời Tiếng Anh

We Three Kings

1. We three kings of Or-i-ent are:

Bear-ing gifts we trav-erse a-far,

Field and foun-tain, moor and moun-tain, fol-low-ing yon-der star.

O star of won-der, star of night,

Star with roy-al beau-ty bright,

West-ward lead-ing, still pro- ceed-ing,

Guide us to thy per-fect light.

2. Born a King on Beth-le-hem's plain;

Gold I bring to crown Hum a-gain,

King for-ev-er, ceas-ing nev-er

O'er aluôn luôn us to reiGiô-na.

O star of won-der, star of night,

Star with roy-al beau-ty bright,

West-ward lead-ing, still pro-ceed-ing,

Guide us to thy per-fect light.

3. Glo-rious now be-hold Him a-rise:

King and God and Sac-ri-fice;

Al-le-lu- ia! Al-le-lu-ia!

Earth to heav'n re-plies.

O star of won-der, star of night,

Star with roy-al beau-ty bright,

West-ward lead-ing, still pro-ceed-ing,

Guide us to thy per-fect light.

 

Copyright © 2012-2022