Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 81
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ha lê lu gia! Jêsus Ðến

1. Ðêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát,

An bình cho loài người.

Qui vinh quang cho Vua vinh hiển

Jêsus chân Chúa.

Ðêm nao khi xưa, thiên sứ đã hát vang.

Hồng ân Cha đã ban xuống nhân gian.

Thành Bết-lê-hem đêm nay

Jêsus Christ Giáng thế khắp thế giới bửa nay

Dâng lên bài tụng ca.

Chúa vì người đã hy sinh,

Ðức nhân từ cùng ví sánh,

Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê- lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! A-men.

A-lê-lu-gia A men. A men.

2. Ðêm nao ta hoan ca cung chúc

Cứu Chúa giáng trần cứu loài người.

Mau dâng lên muôn câu ca mới

Jêsus Chân Chúa.

Ðêm nay nơi nơi vang tiếng khen tôn thờ.

Ngàn muôn thi ca mới chúc tôn Vua.

Vì yêu thương nhân gian đành xa ngôi vinh Thiên cung giáng xuống chốn tối tăm,

Cam mang đời sầu thương.

Chúa vì người đã hy sinh,

Ðức nhân từ cùng ví sánh,

Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình.

 

Copyright © 2012-2022