Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 79
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nô ên Ðầu Tiên

1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền

Cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền,

Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà,

Ðêm giá canh trường thân phủ sương già.

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra- ên!

2. Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa,

Ðang chiếu bên trời đông ánh rạng lòa;

Tia hào quang kia soi khắp sơn hà,

Không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà.

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!

3. Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy,

Bác sĩ băng ngàn chung đến vui vầy,

Bước lần lần theo sao sáng trên trời,

Nôn nả đi tìm Vua mới ra đời.

Nô- ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!

4. Nay mừng nô-ên ta hát một bài,

Cung kính khen ngợi

Chân Chúa thiên đài,

Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên,

Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,

Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!

Lời Tiếng Anh

The First Noel

1. The first No-el, the an-gel did say,

Was to cer-tain poor shepherds in fields as they lay;

In fields where they lay keep-ing their sheep,

On a cold winter's night that was so deep.

No-el, No-el, No-el, No-el,

Born is the King of Is-ra-el.

2. Then let us all with one ac-cord

Sing prais-es to our heaven-ly Lord,

That hath made heaven and earth of naught,

And with His blood man-kind hath bought.

No-el, No-el, No-el, No-el,

Born is the King of Is-ra-el.

 

Copyright © 2012-2022