Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 71
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðêm Yên Lặng

1. Ðêm thánh yên lặng!

Ðêm thánh an bình!

Ðất vắng yên! Thiên quang ngời!

Chung quanh chỗ Ma-ri đang ngắm con mình,

Con Trai thánh rất tươi vui, rất an bình,

Ðang yên giấc dưới trời vắng,

Êm đềm Thánh Vương nghi vệ.

2. Ðêm thánh yên lặng!

Ðêm thánh an bình!

Những kẻ chăn, bỗng hãi hùng,

Vinh quang sáng rỡ nơi thiên quốc soi rạng,

Muôn thiên sứ hát vang: Ha-lê- lu-gia!

Cứu Chúa giáng lâm trần thế!

Huy hoàng Thánh Vương lâm phàm!

3. Ðêm thánh yên lặng!

Ðêm thánh an bình!

Ðức Chúa Con yêu thương đầy,

Dung quang thánh chiếu ra ân điển thiên đàng,

Như tia sáng cứu ân soi ánh huy hoàng,

Cứu Chúa giáng lâm trần thế!

Êm đềm Thánh Vương nghi vệ!

Lời Tiếng Anh

Silent Night

Si-lent night! Ho-ly night!

All is calm, all is bright,

Round yon Vir-gin Moth-er and Child.

Ho-ly In-fant so ten-der and mild,

Sleep in heav-en-ly peace,

Sleep in heav-en-ly peace.

Si-lent night! Ho-ly night!

Shep-herds quake at the sight,

Glo-ries stream from heav-en a-far,

Heav-en-ly hosts sing Al-le- lu-ia;

Christ, the Sav-iour, is born!

Christ, the Sav-iour, is born!

 

Copyright © 2012-2022