Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 70
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Trong Máng Chiên

1. Nằm yên trong máng chiên kia nào được nôi, nệm, giường,

Ðầu kê rơm khô thế gối,

Ấu Chúa trông hiền lương,

Kìa bao tinh tú trên cao đều dòm xuống nơi nầy,

Hài nhi Jêsus an giấc, thánh nhan hồn nhiên thay!

Bầy chiên kia bỗng be be, chọc thức giấc Anh Hài,

Jêsus không tiếng oe oe nằm hồn nhiên khoan khoái,

Chúa ôi, con yêu Ngài nhiều, nguyện nhìn xuống từ trời,

Lại bên nôi ru con ngủ, Cứu Chúa Jêsus ơi!

2. Cầu Jêsus ở bên con, hằng ngự trong lòng nầy,

Nguyện yêu thương con mãi mãi, đáp tiếng kêu cầu đây;

Bầy con thơ cúi xin ơn Ngài âu yếm hộ trì,

Và đem lên trên thiên quốc hưởng phước hạnh trường hi;

Nằm yên trong máng chiên kia nào có nôi, nệm, giường,

Ðầu kê rơm, dáng thơ ngây Hài Nhi trông thư thái;

Các sao long lanh vằng vặc nhìn vào máng hèn này,

Hài Nhi Jêsus an giấc, thánh thể hồn nhiên thay!

Lời Tiếng Anh

Away In A Manger

1. A-way in a man-ger, no crib for a bed,

The lit-tle Lord Je-sus laid down His sweet head;

The stars in the bright sky looked down where He lay,

The lit-tle Lord Je-sus, a-sleep on the hay.

The cat-tle are low-ing, the ba-by a- wakes,

But lit-tle Lord Je-sus no cry-ing He makes,

I love Thee, Lord Je-sus, look down from the sky,

And stay by my cra-dle till morn-ing is nigh.

2. Be near me Lord Je-sus, I ask Thee to stay

Close by me for-ev-er, and love me, I pray.

Bless all the dear chil-dren in Thy ten-der care,

And fit us for heav-en, to live with Thee there.

The cat-tle are low-ing, the ba-by a- wakes,

But lit-tle Lord Je-sus no cry-ing He makes,

I love Thee, Lord Je-sus, look down from the sky,

And stay by my cra-dle till morn-ing is nigh.

 

Copyright © 2012-2022