Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 68
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Kỷ Nguyên Thanh Bình

1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang,

Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay lượn ca vang:

Ân điển vô biên cho nhân loại,

Hoan hỉ vô song cho muôn loài,

Vì Hài Nhi Jê-sus đến đem kỷ nguyên thanh bình!

Phước thay! chào mừng thời ân điển!

Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên!

Xướng ca danh Jê-sus muôn đời!

Tán dương Vua uy linh trên trời,

Huyền diệu thay Jê-sus đến,

Ðem kỷ nguyên thanh bình!

 

2. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân lênh đênh,

Lìa ngôi cao sang vẻ vang trên thiên đàng quang vinh,

Lâm thế chết thay cho muôn người,

Lưu huyết hi sinh tha muôn đời;

Kỳ diệu thay Chiên Con,

Ðấng đem kỷ nguyên thanh bình!

Phước thay! chào mừng thời ân điển!

Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên!

Xướng ca danh Jê-sus muôn đời!

Tán dương Vua uy linh trên trời,

Huyền diệu thay Jê-sus đến,

Ðem kỷ nguyên thanh bình!

 

3. Thế gian đầy tang chế, sầu muộn vì họa binh đao,

Ngàn muôn tim than vãn trông an ninh từ trên cao;

Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài,

Vua thánh ban yên vui lâu dài;

Kìa, Thần Nhân Jê-sus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!

Phước thay! chào mừng thời ân điển!

Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên!

Xướng ca danh Jê-sus muôn đời!

Tán dương Vua uy linh trên trời,

Huyền diệu thay Jê-sus đến,

Ðem kỷ nguyên thanh bình!

Những bài có cùng thể loại: Video  

Copyright © 2012-2022