Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 63
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Vua Muôn Vua

Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng, hiển vinh,

Ha-lê-lu-gia.

Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng, hiển vinh,

Ha-lê-lu-gia.

Jê-sus, Chúa đến đem bình an,

Ha- lê-lu-gia.

Jê-sus, Chúa đến đem bình an,

Ha-lê-lu-gia.

Lời Tiếng Anh

King of Kings

King of kings, and Lord of lords, glo-ry,

Ha-le-lu-jah!

King of kings and Lord of lords, glo-ry,

Ha-le-lu-gia!

Je-sus, Prince of Peace, glo-ry,

Ha-le-lu-jah!

Je-sus, Prince of Peace, glo-ry,

Ha-le-lu-jah

 

Copyright © 2012-2022