Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 59
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Jê-sus,

Hát lên tôn thờ mừng Thánh Vương;

Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Jê-sus,

Hát lên tôn thờ mừng Thánh Vương.

Lòng vui sướng đến trước ngôi Thiên Vương,

Trọn tâm trí hướng lên Ngài thôi;

Lòng tôn kính hiến trên đôi tay này,

Thành tâm cúi dâng Vua Thượng Thiên.

Lời Tiếng Anh

I Will Celebrate

I will cel-e-brate, sing un-to the Lord,

Sing to the Lord a new song; I will cel-e-brate, sing un-to the Lord,

Sing to the Lord a new song.

With my heart re-joic-ing with-in,

With my mind fo-cused on Him;

With my hands raised to the heav-ens,

All I am, wor-ship-ing Him.

 

Copyright © 2012-2022