Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 57
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

1. Jêsus là tiếng nói trong tâm hồn tôi

Người là nguồn ánh sáng soi trên lối đi

Người là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm

Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương

2. Jêsus là tiếng hát trong tâm hồn tôi

Jêsus từ quá khứ tương lai vẫn nguyên

Jêsus từng giáng thế hi sinh cứu người

Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương

3. Jêsus là sức sống trong tâm hồn tôi

Jêsus từng cứu vớt tôi trong khó nguy

Người là dòng suối mát khi tôi héo mòn

Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương

4. Jêsus, Người sẽ đến nơi đây làm vua

Một ngày Người sẽ đến nơi đây thế gian

Ngày nào mọi đế quốc nhân gian sẽ tàn

Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh

Lời Tiếng Anh

The Sweetest Name Of All

5. Je-sus, You're the sweet-est name of all,

Je-sus, You al-ways hear me when I call,

Oh, Je-sus, You pick me up each time I fall,

You're the sweet- est, the sweet-est name of all.

6. Je-sus, how I love to praise Your name,

Je-sus, You're still the first, the last, the same,

Oh, Je-sus, You died and took a-way my shame,

You're the sweet-est, the sweet-est name of all.

7. Je-sus, You're the soon and com-ing King, Je-sus,

We need the love that You can bring,

Oh, Je-sus, We lift our voic-es up and sing,

You're the sweet- est, the sweet-est name of all.

 

Copyright © 2012-2022