Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 56
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Ánh Sáng Tình Yêu

1) Jê-sus đến trong trần gian ban tình thương,

Cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương,

Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an;

Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than,

Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

Cúi xin Jê-sus xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,

Ðốt nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương;

Cúi xin phước lành với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu,

Ánh dương của lời Chúa đến trong con đời đời.

2) Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân,

Qua ân điển trong dòng huyết báu Jê-sus,

Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô,

Ðược Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương,

Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

Cúi xin Jê-sus xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,

Ðốt nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương;

Cúi xin phước lành với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu,

Ánh dương của lời Chúa đến trong con đời đời.

Lời Tiếng Anh

Lord, the Light of Your love

Lord, the light of Your love is shining

In the midst of the darkness shining;

Jesus, Light of the World, shine upon us,

Set us free by the truth You now bring us,

Shine on me, shine on me.

Shine, Jesus, shine,

Fill this land with the Father's glory;

Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire.

Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy;

Send forth Your word, Lord, and let there be light.

Lord, I come to Your awesome presence,

From the shadows into Your radiance,

By the blood I may enter Your bright-ness,

Search me, try me, consume all my dark-ness,

Shine on me, shine on me.

Shine, Jesus, shine,

Fill this land with the Father's glory;

Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire.

Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy;

Send forth Your word,

Lord, and let there be light.

 

Copyright © 2012-2022