Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 55
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Danh Trên Muôn Danh

Jê-sus danh trên hết muôn danh,

Cứu Chúa diệu vinh thay,

Ngài là Vua hiển vinh muôn đời.

Em-ma-nu-ên Thượng Ðế giữa nhân gian,

Ðấng Cứu Chuộc vinh quang,

Ngôi Lời từ Cha.

Lời Tiếng Anh

Name Above All Names

Je-sus, name a-bove all names,

Beau-ti-ful Sav-ior, glo-ri-ous Lord.

Em-man-u-el, God is with us,

Bless-ed Re-deem-er,

Liv-ing Word.

 

Copyright © 2012-2022