Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 53
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Yêu Thương Ðời Ðời

1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời, tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ

Này tình yêu thương, yêu thương đời đời, tình yêu vời vợi, tình yêu Jêsus

2. Người là Jêsus, Vua trên vạn vật, quyền thế vô song, so sánh ai bằng

Người là Jêsus, Vua trên vạn vật, quyền thế vô song, nào ai cao hơn?

3. Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người, vì Chúa Jêsus,

Vua của muôn loài

Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người, vì Chúa Jêsus, là Vua muôn vua

4. Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu- gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia

Lời Tiếng Anh

Alleluia

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia;

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu- ia, Al-le-lu-ia.

He's my Sav-ior, He's my Sav-ior, He's my Sav-ior,

He's my Sav-ior; He's my Sav-ior,

He's my Sav-ior, He's my Sav-ior,

He's my Sav-ior.

Copyright © 2012-2022