Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 52
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tôn Vinh Vua Jêsus

Tôn vinh danh Jêsus,

Tôn vinh E-ma-nu-ên

Vua muôn vua, Chúa muôn Chúa,

Ánh sao rạng soi

Dầu cho cả trần gian biến đổi,

Tôi vẫn ca ngợi Chúa

Và cho đến đời đời chúc tôn danh Jêsus

Lời Tiếng Anh

All Hail King Jesus

All hail king Jesus!

All hail Emanuel.

King of kings, Lord of lords,

Bright Morning Star.

And throughout eternity,

I’ll sing your praises; and I'll reign with

You throughout eternity.

 

Copyright © 2012-2022