Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 50
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Thánh Vinh Quang

Jêsus Vua trên mọi loài

Chủ tể khắp cả nhân gian

Chúa Thánh vinh quang đời đời

Jêsus Chúa tôi

Jêsus cao minh tuyệt vời

Ánh-sáng soi bao cuộc đời

Sức sống ban cho loài người

Chúa trên muôn loài

Hiền lành thương mến chiên

Vầng đá sống không đổi dời

Ngài thật là thần nhân chí tôn

Cúi xuống hỡi muôn loài

Kính mến suy tôn Ngài

Chúa Thánh vinh quang đời đời

Hát lên tôn thờ

Lời Tiếng Anh

His Name is Wonderful

His name is Won-der-ful,

His name is Won-der-ful,

His name is Won-der-ful,

Je-sus, my Lord.

He is the might-y King,

Mas-ter of ev-'ry-thing,

His name is Won-der-ful,

Je-sus my Lord.

He's the Great Shep-herd, the Rock of all a- ges,

Al-might-y God is He.

Bow down be-fore Him,

Love and a-dore Him,

His name is Won-der-ful,

Je-sus my Lord.

 

Copyright © 2012-2022