Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 44
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Jêsus Lâm Phàm

1. Chúa Jêsus lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng.

Vì ai Chúa tôi hạ trần, Nằm trong máng cỏ tồi tàn?

Khắp nhân gian chê cười,

Nào ai đoái xem Con Người!

Ðấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn.

Chúa Ðấng tôi yêu thương!

Chúa Ðấng tôi thờ phượng!

Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi.

Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi,

Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

2. Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca tụng.

Vì trong bóng đêm mịt mù, toàn nhân thế đã tuyệt vọng.

Chúa chí nhân lâm phàm,

Lìa bao hiển vinh huy hoàng.

Sống cơ hàn chết đau thương vì tôi với bạn.

Chúa Ðấng tôi yêu thương!

Chúa Ðấng tôi thờ phượng!

Lẽ sống cho lòng này.

Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới,

Ngài chết thay cho tôi,

Tán dương Ngài không thôi.

Tán dương đời đời.

3. Hát lên hởi muôn loài!

Nào ca hát lên nhân loại.

Jêsus giáng sanh làm người đành mang xác thịt hình hài.

Hát tôn vinh Con Trời,

Ngài không gớm nơi ô tội.

Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

Chúa Ðấng tôi yêu thương!

Chúa Ðấng tôi thờ phượng!

Lẽ sống cho lòng này.

Nhật quang của tôi.

Ngài tạo lập thế giới,

Ngài chết thay cho tôi,

Tán dương Ngài không thôi.

Tán dương đời đời.

Lời Tiếng Anh

1. Down from His glo-ry,

Ev-er-liv-ing sto-ry,

My God and Sav-ior came,

And Je-sus was His name.

Born in a man-ger, To His own a stran-ger,

A Man of sor-rows, tears and ag-o-ny.

O how I love Him!

How I a-dore Him!

My breath, my sun-shine, my all in all!

The great Cre-a-tor

Be-came my Sav-ior,

And all God's full-ness dwell-eth in Him.

2. Wi-thout re-luc-tance,

Flesh and blood His subs-tance,

He took the form of man,

Re-vealed the hid-den plan.

O glo-rious mys-t'ry,

Sac-ri-fice of Cal- v'ry,

And now I know

Thou art the great “I Am.”

O how I love Him!

How I a- dore Him!

My breath, my sun-shine, my all in all!

The great Cre-a-tor

Be- came my Sav-ior,

And all God's full-ness dwell-eth in Him.

 

Copyright © 2012-2022