Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 43
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Danh Ngài Là Jêsus

Danh Ngài là Jê-sus, Jê-sus Nước mắt nay còn đâu.

Ngài an ủi những kẻ vỡ tâm hồn,

Ðập tung cửa sắt khóa lao tù,

Chúa Jê-sus ban cho tâm hồn sức sống huy hoàng.

Lời Tiếng Anh

His Name Is Jesus

His name is Je-sus, Je-sus,

Sad hearts weep no more.

He has healed the bro-ken heart-ed,

O-pened wide the pri-son door,

He is ab-le to de-liv-er ev- er-more.

 

Copyright © 2012-2022