Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 39
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ơn Cao Sâu

1. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay,

Xóa sạch gian ác tôi rày;

Thật miệng nầy tường thuật khôn thấu,

Lấy tiếng nào khen ơn mầu,

Cho tâm linh tôi nay trắng phau,

Tươi vui, thong thả trăm đường,

Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus đà đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò,

Dù đại dương sâu thẩm lai láng khôn so;

Ân điển lạ thay, có đủ ban cho,

Cho người gian ác giống tôi nay,

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,

Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi;

Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus,

Kính khen danh Ngài thôi!

2. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay,

Cứu chuộc ai lưu lạc rày;

Hiện giờ tội tình được dung xá,

Chính bởi hồng ân thiên hà;

Dây vương mang xưa tung đứt xa,

Tâm nay thong thả phi thường,

Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò,

Dù đại dương sâu thẩm lai láng khôn so;

Ân điển lạ thay, có đủ ban cho,

Cho người gian ác giống tôi nay,

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,

Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi;

Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus,

Kính khen danh Ngài thôi!

3. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay,

Cứu chuộc tâm hư hoại này;

Toàn quyền hành động làm nên mới,

Khiến kẻ tội nên con Trời;

Ban cho tâm yên vui thảnh thơi,

Muôn muôn năm ở thiên đường,

Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương.

Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò,

Dù đại dương sâu thẩm lai láng khôn so;

Ân điển lạ thay, có đủ ban cho,

Cho người gian ác giống tôi nay,

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,

Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi;

Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus,

Kính khen danh Ngài thôi!

Lời Tiếng Anh

Wonderful Grace Of Jesus

1. Won-der-ful grace of Je-sus,

Great-er than all my sin,

How shall my toungue des-cribe it,

Where shall its praise be-gin?

Tak-ing a-way my bur- den,

Set-ing my spir-it free;

For the won-der-ful grace of Je-sus reach-es me.

Won-der ful the match-less grace of Je-sus

Deep-er than the might-y roll-ing sea

Won-der-ful grace, all suf-fi-cient for me, for e-ven me,

Broad-er than the scope of my trans-gres-sions,

Great-er far than all my sin and shame,

Oh, mag-ni-fy the pre-cious name of Je-sus,

Praise His name!

2. Won-der-ful grace of Je-sus,

Reach-ing the most de-filed,

By its trans- form-ing pow-er,

Mak-ing him God's dear child,

Pur-chas-ing peace and heav-en,

For all e-ter-ni-ty;

And the won-der-ful grace of Je-sus reach-es me.

Won-der ful the match-less grace of Je-sus

Deep-er than the might-y roll-ing sea

Won-der-ful grace, all suf-fi-cient for me, for e-ven me,

Broad-er than the scope of my trans-gres-sions,

Great-er far than all my sin and shame,

Oh, mag-ni-fy the pre-cious name of Je-sus,

Praise His name!

 

Copyright © 2012-2022