Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 38
Ghi chú:

Name Play
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Cám Ơn Ngài

1. Trần thế đắm đuối chết trong đêm ô tội đầy,

Nhân gian hư vong, nhưng Chúa Jê-sus đến,

Ngài gánh ác uế tôi, trên thập tự chịu chết;

Chúa dâng mình, tuôn huyết hồng, thế tôi và bạn.

Cảm ơn Ngài đà chuộc mua chính tôi,

Cảm ơn Ngài gội hồn thân trắng trong;

Cảm ơn Ngài, mọi tội tôi thứ tha,

Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

2. Kìa Jê-sus đến bỏ ngôi cao sang từ trời,

Dâng thân hy sinh và Chúa vui chịu chết,

Ngài gánh cả khổ đau, cam chịu hình thay thế;

Tôi yêu Ngài, luôn mến Ngài, chúc tán muôn đời.

Cảm ơn Ngài đà chuộc mua chính tôi,

Cảm ơn Ngài gội hồn thân trắng trong;

Cảm ơn Ngài, mọi tội tôi thứ tha,

Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

 

Copyright © 2012-2022