Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 33
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ngợi Ca Danh Oai Nghi

1. Ðồng ngợi khen Ðấng oai nghi muôn đời,

Từ thượng thiên tỏ quyền oai;

Chúa phó Con Một nguyên Ðấng vô tội,

Chịu hình thay thế nhân loại.

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus;

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

2. Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời,

Toàn quyền trên cả kiền khôn;

Cánh hữu Thiên Phụ, Jê-sus đang ngồi,

Ðược toàn thiên sứ suy tôn.

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus;

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

3. Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng,

Thần bình an, Chúa quyền oai,

Ðắc thắng quân thù muôn nước phục tùng,

Trị vì ngôi báu lâu dài.

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus;

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

4. Christ là thân hữu hi sinh chuộc tội

Loài người hư mất hồn linh,

Chúa đã lo liệu phương cứu sanh rồi,

Ngài vì ta phải lâm hình.

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus;

Ðồng ngợi danh Jêsus,

Tôn kính Danh Jêsus,

Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

Lời Tiếng Anh

Blessed Be The Name

All praise to Him who reigns a-bove In maj-es-ty su-preme,

Who gave His Son for man to die,

That He might man re-deem!

Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name,

Bless-ed be the Name of the Lord;

Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name,

Bless-ed be the Name of the Lord.

His name a-bove all names shall stand,

Ex-alt-ed more and more,

At God the Fa-ther's own right hand,

Where an-gel host a-dore.

Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name,

Bless-ed be the Name of the Lord;

Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name,

Bless-ed be the Name of the Lord.

 

Copyright © 2012-2022